Check và bật ứng dụng exe nếu bị tắt trên Window

Trên server Window của mình có một ứng dụng exe mình viết bằng C# luôn cần phải được bật. Thỉnh thoảng không rõ tại sao nó bị tắt (có thể việc logout chưa đúng cách). Vì chưa có thời gian kiểm tra nguyên nhân sâu xa để fix mà ứng dụng thì vẫn cần phải bật. Mình đành viết một đoạn Script bằng Python để kiểm tra xem nó có chạy hay không? Nếu không chạy thì tiến hành bật nó lên.
Trước đây mình chỉ viết phần gửi email nếu nó bị tắt thôi, nhưng đằng nào cũng phải vào bật nên mình để nó bật luôn nếu bị tắt. Mình dùng Task Schedule để thực thư file bath gọi đoạn lệnh Python.

 import win32ui
 import subprocess
 def WindowExists(classname):
   try:
     win32ui.FindWindow(None,classname)
   except win32ui.error:
     return False
   else:
     return True
 TRITUEdiff
 if WindowExists("TRITUEdiff 1.8.4"):
   print "TRITUEdiff is running, sir."
 else:
   print "TRITUEdiff is not running and start again."
   subprocess.Popen([r"C:\TRITUEdiff.exe"]) 
 os.spawn("C:\TRITUEdiff.exe")