C10K problem – Vấn đề C10K

Vấn đề C10K là vấn đề cần giải quyết cho webserver với 10.000 kết nối cùng một lúc. Cho tới bây giờ thì bài toán được nới rộng hơn tới hàng triệu kết nối cùng một lúc.