Các câu lệnh SQL Oracle hay dùng

1. Chuyển chuỗi sang dạng cột để select

select regexp_substr('PRIM,SECO,THIRD,NORIGHT','[^,]+', 1, level) as code_id from dual
 connect by regexp_substr('PRIM,SECO,THIRD,NORIGHT', '[^,]+', 1, level) is not null;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *