Cài đặt Oracle 11g, 12c

Thử cài đặt Oracle trên Máy ảo linux hoặc window

https://o7planning.org/vi/10347/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-database-oracle-12c

https://o7planning.org/vi/10211/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-database-oracle-11g