Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao – Vũ Khoan