Cognitive Banking

Cognitive Banking

Ngày này, ngành ngân hàng đang phải đối mặt với sự tái sinh khi thời đại kỹ thuật số biến đổi thành thời đại nhận thức. Thành công phụ thuộc vào sự chuyển đổi triệu để cho phép tích hợp của phân tích nâng cao, trí tuệ nhân tạo, máy học, người máy, blockchains và hơn nữa. 64% số người được khảo sát trong năm 2016, chiẹu quả của tổ chức họ vẫn đang không thay đổi hoặc sụt giảm trong vòng 3 năm qua. Khai thác số lượng dữ liệu khổng lồ đang ngủ, dữ liệu do ngân hàng sở hữu, phần lớn là không có cấu trúc là nền tảng để tiếp cận đến từng cá nhân khách hàng, chuyển đổi các hoạt động vận hành, hưởng lợi từ đổi mới của fintech. Vậy làm thế nào bạn có thể tận dụng những công nghệ này để xây dựng một ngân hàng nhận thức?

Mr. Nguyen Manh Khang – IBM (Vietnam)

Khang is Big Data Architect in IBM’s Analytics Group. He has been trusted advisor for customers across industries such as banking, telecommunication, public sector and retails for digital transformation journey. He has been visible on the market as the leader and strategic advisor with the role of IBM Software Architect before promoted to ASEAN.
With more than 10 years in IT industry. Khang experienced a lot of positions at MNC (Multinational Corporation) and local companies such as Software Engineering, Project Manager, Solution Architect, Presale. Khang has strong background and experience in solution architecture and industry knowledge.