Con đường trở thành Fullstack AI developer

Con đường trở thành Fullstack AI developer

Các vấn đề cần học để trở thành Fullstack AI developer

Data – Dữ liệu:

 • Thu thập dữ liệu
 • Tinh lọc dữ liệu
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Dãn nhãn dữ liệu
 • Làm giàu dữ liệu
 • Cập nhật dữ liệu

AI model – Mô hình AI:

 • Huấn luyện
 • Kiểm thử
 • Điều chỉnh
 • Tối ưu
 • Kết hợp
 • Nén

Backend:

 • Phân tải
 • Tìm kiếm
 • So sánh
 • Sắp xếp
 • Caching
 • Logging

Frontend:

 • Personalization
 • Visualization
 • Recommendation
 • User Experience
 • User Interface

Nguồn : FB Lê Công Thành