Deploy ứng dụng Angular

Câu lệnh để build(đối với ứng dụng đặt ở sub-dir):

ng build --base-href=./ --prod
 ng build --base-href='/dist/' --prod

ng build –base-href=’/dist/’ –prod

Với server window, ta có thể build ứng dụng trên máy chủ Apache. Đơn giản chỉ cần tải Xampp về cài, chỉ cần cài mỗi gói Apache.

Link hướng dẫn chi tiết cài thêm nếu cần.