Dữ liệu là nguồn tài nguyên quý giá

Dữ liệu giờ đây mới là nguồn tài nguyên quý giá nhất chứ không phải dầu mỏ