Homomorphic encryption

Homomorphic encryption: là kỹ thuật mã hóa cho phép thực hiện các phép tính cộng – trừ – nhân – chia trên bản mã.

Cần tìm hiểu thêm…