Install wordpress on LAMP with CentOS

Trong khuôn khổ việc tìm hiểu và sử dụng APACHE, NGINX bước đầu mình sẽ dựng trước một blog wordpress trên server CentOS. Việc cài đặt sẽ thực hiện trên máy ảo CentOS dựng trên máy cá nhân của mình. Vừa rồi hệ thống bắt buộc sử dụng proxy để ra ngoài Internt nên mình bị chững lại để giải quyết. Giải pháp đã được cập nhật tại bài này.

Step 1: Installing Remi Repository on CentOS

yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Step 2: Config using default php 7

 yum install yum-utils
 yum-config-manager --disable remi-php54
 yum-config-manager --enable remi-php73

Step 3: Install LAMP: Linux, Apache, Mariadb (No using MySQL), PHP

 # yum install httpd mariadb mariadb-server php php-common php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt
 # systemctl start mariadb
 # mysql_secure_installation
 # systemctl enable mariadb
 # systemctl start httpd
 # systemctl enable httpd

Step 4: Create database for Worpress.

 mysql -u root -p
 CREATE DATABASE wordpress;
 CREATE USER wordpress@localhost IDENTIFIED BY "secure_password";
 GRANT ALL ON wordpress.* TO wordpress@localhost;
 FLUSH PRIVILEGES;
 exit;

Step 5: Prepare for install Worpress

Go to http://wordpress.org, download last version Worpress
Using terminal go to folder downloaded:

 cd /home/pktuy/download
 tar -xvzf wordpress.version.tar.gz -C /var/www/html
 chown -R apache /var/www/html/wordpress

Step 6:(maybe not) Creating Apache Virtual Host for WordPress

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Add line:

<-VirtualHost *:80->
  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot /var/www/html/wordpress
  ServerName tecminttest.com
  ServerAlias www.tecminttest.com
  ErrorLog /var/log/httpd/tecminttest-error-log
  CustomLog /var/log/httpd/tecminttest-acces-log common 
</VirtualHost->

Restart apache:

systemctl restart httpd

Step 7: Install blog WordPress

Access htt://localhost and next…