Khởi động app theo đặc quyền

Chuyện là hôm nay đồng nghiệp mình tiến hành thực hiện một số thao tác cập nhật một số file xml trong ứng dụng nhưng không được. Hệ thống báo không có quyền mặc dù việc này bình thường vẫn có thể làm được. Ứng dụng bên mình code bằng Java chạy trên webserver là tomcat. Qua kiểm tra thì thấy gần đây App Tomcat được khởi động lại bằng quyền root. Bình thường thì việc reset App Tomcat chỉ được thực hiện với quyền bình thường (không phải quyền root).

Lý giải điều này là do việc phân quyền trên Linux. Việc cài đặt hay reset app trên Linux với quyền khác nhau là khác nhau trên Linux. Khi reset bằng quyền root thì với các user khác sẽ gặp một số vấn đề về quyền khi truy cập một số file trên đó. Phần này mình chưa rõ lắm nhưng cần note lại để sau tìm hiểu thêm.

Cách khắc phục thì phải stop app Tomcat bằng quyền root và sau đó start bằng quyền vẫn hay sử dụng.

Nhưng trên window thì theo mình thấy không vấn đề gì cả.