Lộ trình học Machine Learning cho người mới

Giới thiệu với các bạn bài viết về 8 giải thuật Machine Learning do The Learning Machine cung cấp. Các giải thuật được liệt kê theo roadmap và phân thành 4 nhóm: Regression, classification, clustering và generation. Ngoài 8 giải thuật trên thì các giải thuật khác sẽ được hoàn thành trong tương lai. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm hiểu các kiến thức về thông kê được cung cấp bởi trang này.

Nhóm Regression:

  1. Lasso, Ridge & Elastic Net
  2. Random Forest

Nhóm Classification:

3. Naive Bayes

4. Decision Trees (ID3)

5. Random Forest

6. Logistic Regression

Nhóm Clustering:

7. K-means

8. Hierarchical Clustering

Trên đây là 3 nhóm với 8 thuật toán chính của Machine Learning. Bạn có thể dùng nó làm lộ trình học Machine Learning cho bản thân mình.

Chi tiết bạn có thể xem thêm tại đây.

One thought on “Lộ trình học Machine Learning cho người mới”

Comments are closed.