Lỗi PL/SQL Developer không load được danh sách Database trong tnsnames.ora

Lỗi PL/SQL Developer không load được danh sách Database trong tnsnames.ora

Để sử dụng được PL/SQL Developer trên window ta cần:
– Server chứa Oracle để ta kết nối tới
– Máy tính cần cài Oracle Client để kết nối
– Phần mềm PL/SQL Developer để lập trình (Oracle Dev)
– Chỉnh sửa file tnsnames.ora (D:\app\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN) để thiết lập Oracle Client đến Oracle Client

Trong một số trường hợp sau khi có đủ các thứ trên nhưng khi bật PL/SQL Developer lên thì trong mục Database không thấy có danh sách các Oracle Server mà đã config trong file tnsnames.ora.

Nguyên nhân xảy ra là do vì một lý do gì đó mà phần mềm PL/SQL Developer không tìm thấy file cấu hình tnsnames.ora để load. Để kiểm tra xem PL/SQL Developer có load đúng file tnsnames.ora không ta kiểm tra ở tab: Help->Support Info… -> TNS Names.

Để giải quyết vấn đề này:
Ta cmd vào thư mục được cài đặt phần mềm PL/SQL Developer: C:\Program Files (x86)\PLSQL Developer
Chạy câu lệnh: plsqldev.exe TNS_ADMIN=D:\app\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN
Với TNS_ADMIN=D:\app\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN là nơi chứa file tnsnames.ora mà ta cần.

Khởi động lại PL/SQL Developer là OK.