Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông 2012