NeuroChain: Blockchain gặp Trí tuệ nhân tạo

NeuroChain: Blockchain gặp Trí tuệ nhân tạo

Tóm tắt: Bài viết mô tả một công nghệ mới dựa trên hệ thống phân tán giống Blockchain và được hỗ
trợ bởi các thuật toán máy học. Công nghệ NeuroChain là sự hợp nhất hoàn hảo giữa Blockchain và
máy học dựa trên ba trụ cột chính sau:
– Đối tượng ra quyết định: Một Chuỗi các Bot
– Bộ các quy tắc: Giao thức Ra quyết định (Proof of Involvement and Integrity & Proof of
Workflow)
– Mạng lưới và phương tiện truyền thông: Pragmatic Communication Channels (giao thức giao
tiếp thích ứng theo hoàn cảnh) và Hệ sinh thái học tập.

Link Tải: https://www.neurochaintech.io/pdf/int/vi-tech-whitepaper.pdf