Nexus Repository Manager

Tổng công ty chỗ mình quyết định sử dụng Nexus Repository Manager để lưu trữ và quản lý các thư viện được sử dụng trong các dự án của công ty.
Phần này trước đây mình chưa sử dụng bao giờ cả, nói chung cái tên đã nói lên tất cả về phần mềm này. Mặc dù tổng công ty dùng nhưng công ty mình chủ yếu dùng sản phẩm đã build ra nên không phải ngó ngàng đến nhiều.
Theo tìm hiểu của mình thì nó sẽ được cài riêng lên 1 server, quản lý được một hay nhiều project. Nó có thể được cài trên server window hoặc Linux và hỗ trợ rất nhiều các ngôn ngữ lập trình và các nguồn thư viện phổ biến.
Chi tiết xem thêm:
https://www.sonatype.com/product-nexus-repository
https://blog.sonatype.com/2010/04/why-nexus-for-the-non-programmer/
https://itmypath.com/gadgets/nexus-repository-manager/