NGINX webserver

NGINX là một webserver mã nguồn mở ban đầu được thiết kế để giải quyết bài toán C10K (sử dụng kiến trúc hướng sự kiện, bất đồng bộ) thay cho Apache sử dụng kiến trúc tạo thread cho mỗi request.

Nhưng ngày nay NGINX còn được phát triển để dùng làm reverse proxy, HTTP load balancer và email proxy như IMAP, POP3, và SMTP.