Python matplotlib.pyplot error tkinter not found

Trên CentOS, bình thường khi import thư viện import matplotlib.pyplot as plt thì bị báo lỗi No module named Tkinter.
Mình không thể cài đặt Tkinter nhưng tìm ra các import thư viện matplotlib như sau sẽ không bị lỗi:

import matplotlib
matplotlib.use('agg')
import matplotlib.pyplot as plt