Máy có thể vẽ bằng bút theo một định dạng cho trước với AxiDraw

Trong quá trình làm luận văn về sử dụng sóng não để điều khiển thiết bị thông qua Emotiv. Thầy Vĩnh có đưa ra ý tưởng vẽ lại một bức ảnh gì đó đã được nhìn thấy trong quá khứ. Ý thầy sử dụng Emotive là thiết bị đọc sóng não kết hợp với thiết bị vẽ AxiDraw.

Ý tưởng này để hậu xét nhưng thấy thằng AxiDraw cũng khá hay ho. Là một thiết bị ứng dụng IOT mà điển hình là Adruino.

The AxiDraw V3 Drawing machine by Evil Mad Scientist. AxiDraw.com