Oracle thông báo về trạng thái các TABLESPACE

Mình cũng chưa nắm được rõ về cấu trúc đặt dữ liệu của Oracle lắm, chỉ biết rằng data sẽ được đặt trong TABLESPACE. Trong 1 DATABASE có nhiều TABLESPACE, mỗi TABLESPACE có thể chứa 1 hoặc nhiều TABLE, nhưng 1 TABLE chỉ được nằm trong 1 TABLESPACE duy nhất.

TABLESPACE được khai báo khi tạo, có địa chỉ đặt ở ổ cứng xác định và được khai báo dung lượng trước. Nếu lượng data vượt quá dung lượng TABLESPACE thì hệ thống sẽ không ghi vào được nữa. Do vậy phải thường xuyên kiểm tra TABLESPACE xem có cái nào gần đầy thì phải nới ra, có thể nới rộng nhiều nhưng thường người ta nới dần dần, dùng đến đâu thì nới tới đó.

Trong thực tế triển khai, nhiều trường hợp không để ý đến TABLESPACE đầy hệ thống sẽ gặp lỗi không thể ghi dữ liệu nên việc DBA phải thường xuyên kiểm tra và nới TABLESPACE nếu cần.

Để kiểm tra thông tin về TABLESPACE ta có thể sử dụng câu lệnh SQL sau để lấy thông tin:

 

select b.tablespace_name,
b.MEGS,
(b.MEGS - a.MEGS_FREE) as ALLOCATED_MEGS,
round(((b.MEGS - a.MEGS_FREE) / b.MEGS) * 100) PCT_USED,
a.MEGS_FREE, EXTENSIBLE_MEGS
from (select tablespace_name, round(sum(bytes / 1024 / 1024)) MEGS_FREE
from dba_free_space
group by tablespace_name) a,
(select tablespace_name, round(sum((bytes / 1024 / 1024)),0) MEGS,
round(
sum(
case when autoextensible = 'YES' then (maxbytes - bytes)/1024/1024
else 0
end
),0) EXTENSIBLE_MEGS
from dba_data_files
group by tablespace_name
) b
where a.tablespace_name(+) = b.tablespace_name
order by 4 desc;

 

Với các thông tin này ta sẽ biết tình trạng của từng TABLESPACE và nới ra nếu cần.

Ta có thể tự động hóa hàng ngày thông báo qua email tình trạng của TABLESPACE bằng cách đặt crontab run câu lệnh này và gửi email.
Cao cấp hơn, ta cũng có thể làm cho hệ thống tự động kiểm tra TABLESPACE nào đầy thì tiến hành nới ra 1 khoảng. Ví dụ câu lệnh SQL trên ta check xem TABLESPACE nào có dung lượng còn dưới 10% thì tiến hành tự động nới TABLESPACE đó thêm 10% dung lượng hiện có và thông báo tới DBA.

Một bài viết chi tiết về TABLESPACE, rảnh đọc sau: http://www.oravn.com/viewtopic.php?t=48