Tạo hàm mã hóa SHA-256 trên Oracle 11g R2 (hashing-with-sha-256-in-oracle-11g-r2)

Hàm băm SHA1 đã được công bố đã bị phá mà không phải bằng thuật toán vét cạn.
Tất cả các mã hóa toàn vẹn dữ liệu của mã SHA-1 cần phải chuyển đổi sang bộ mã hóa cao cấp hơn ví dụ hàm SHA-256.

Trong hệ thống của công ty mình hiện đang sử dụng SHA-1 để mã hóa thông tin trước khi gửi sang đối tác, vì vậy cần phải nâng cấp sang hàm băm SHA-256.
Hàm băm SHA-256 chỉ có sẵn từ bản Oracle 12c, bản Oracle 11g sẽ không có. Có 2 cách để có được hàm băm SHA-256:
Cách 1: Sử dụng thư viện của Java có sẵn trong JDK để tạo nên hàm SHA-256
Tham khảo tại địa chỉ: https://dzone.com/articles/hashing-with-sha-256-in-oracle-11g-r2
Nhưng ở địa chỉ này chạy sẽ không được procedure do phải tắt tính năng define của Orcle đi.
Các bước lần lượt như sau:

B1: Tắt chế độ define

set define off


B2: Tạo tài nguyên class Java trong Oracle:

CREATE OR REPLACE AND RESOLVE JAVA SOURCE NAMED test."calcsha"
  AS import java.security.MessageDigest; 
 public class calcsha2 
   {
     static public String fncsha(String inputVal) throws Exception
     {      
       MessageDigest myDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");    
       myDigest.update(inputVal.getBytes());
       byte[] dataBytes = myDigest.digest();
       StringBuffer sb = new StringBuffer();
       for (int i = 0; i < dataBytes.length; i++) {
       sb.append(Integer.toString((dataBytes[i])).substring(1));
       }    
       StringBuffer hexString = new StringBuffer();
       for (int i=0;i<dataBytes.length;i++) {
         String hex=Integer.toHexString(0xff & dataBytes[i]);
           if(hex.length()==1) hexString.append('0');
           hexString.append(hex);
       }
       String retParam = hexString.toString();
       return retParam;      
     }  
   }

B3: Viết thủ tục để gọi đến tài nguyên trên:

CREATE OR REPLACE FUNCTION test.hash_sha256 (txt varchar2)
 RETURN VARCHAR2
 AS
 LANGUAGE JAVA
 NAME 'calcsha2.fncsha(java.lang.String) return String';

B4: Bật trả chế độ define

 set define on

B5: Test kết quả:

 select hash_sha256('123456789') from dual;So sánh với kết quả online: https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/

Cách 2: Cách này viết mới luôn hàm SHA-256 bằng PL-SQL
Tham khảo tại: https://github.com/CruiserX/sha256_plsql

Ta cũng có thể test kết quả so với cách 1.

Trưởng nhóm mình yêu cầu làm cách 2. Theo bản thân mình thì nên làm cách 1 vì toàn bộ là sử dụng thư viện chung JAVA của toàn thế giới, phần code tường minh. Còn cách 2 thì đi copy trên mạng về chạy cảm giác không được an toàn lắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *