Thông tin file mới nhất được sửa đổi là bao giờ

Hệ thống của mình cập nhật thông tin vào một file khi có sự kiện xảy ra. Nếu hệ thống gặp trục trặc sẽ không cập nhật thông tin và sẽ gây lỗi hệ thống sau đó. Thỉnh thoảng sẽ bị lỗi như vậy mà không rõ nguyên nhân.
Mình đành viết một đoạn Script chạy 15 phút 1 lần kiểm tra xem thời gian cuối cùng nó được sửa và gửi email cho mình. Nếu vài lần liên tiếp mà file không được cập nhật thông tin thì khả năng có chuyện xảy ra và cần vào server để kiểm tra.

 import os
 from subprocess import Popen, PIPE
 import smtplib
 import sys
 from datetime import datetime, timedelta
 import os.path, time
 now = datetime.now()
 yesterday=datetime.strftime(datetime.now() - timedelta(1), '%Y%d%m')
 subject = "Last modified file Z:\TRITUE.R.S.sec" + '\n\r'
 msg = "Last modified: " + str(datetime.fromtimestamp(os.path.getmtime("Z:\TRITUE.R.S.sec")))
 msg = "ABC-"+ str(datetime.fromtimestamp(os.lstat('Z:\TRITUE.R.S.sec').st_mtime))
 sender = '[email protected]'
 message = 'From: Mail [email protected] ' + '\n' + 'To: '
 receivers = ['[email protected]','[email protected]']
 receivers = ['[email protected]']
 count = 0
 receipent_list = ''
 for each_receipent in receivers:
   if count < len(receivers) -1:
     receipent_list = receipent_list + each_receipent + ','
   else:
     receipent_list = receipent_list + each_receipent
   count = count + 1
 message = message + receipent_list + '\n'
 message = message + 'Subject: ' + subject + '\n\r'
 message = message + msg + '\n'
 try:
  smtpObj = smtplib.SMTP('mail.trituenhantao.org')
  smtpObj.sendmail(sender, receivers, message)     
  print("Successfully sent email")
 except SMTPException:
  print("Error: unable to send email")