Trending Research in Information Technology

I found a website (https://paperswithcode.com/) list research result in field Information Technology.
Specifically, the researchers have public not only paper but open source on Github. I check this open source have a lot of star and bout Fork.
On Trending Research, I saw the trending relate Machine Learning and Deep Learning. Research and develop new Networks apply for Computer Vision, Natural Language Processing and Data Science.
http://cs229.stanford.edu/proj2019spr/

Xu hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tôi tìm thấy một website (https://paperswithcode.com) tập hợp danh sách các bài báo nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Điều đặc biệt là nghiên cứu này đều được public không chỉ bài báo mà còn đi kèm cả source public trên Github. Check qua các source code này đều có khá nhiều sao và lượt Fork.
Nhìn xu hướng nghiên cứu này thấy nhiều nhất liên quan đến Machine Learning và Deep Learning, nghiên cứu và phát triển các Network mới ứng dụng trong xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khoa học dữ liệu.
http://cs229.stanford.edu/proj2019spr/