Từ điển của tôi

Ý tưởng tự xây dựng bộ từ điển của riêng mình, cá nhân hóa từ điển. Có thể thơm bớt các từ mới.

Đối với 1 văn bản hoặc trang web cần dịch. Hệ thống sẽ trích xuất toàn bộ từ vựng trong danh sách này. So khớp với danh sách từ điển của bản thân và tiến hành đưa nghĩa các từ mà mình đã gặp để mình có thể hiểu nghĩa.

Có 3 trường hợp:
1: Từ vựng nằm trong từ điển, từ điển sẽ hiển thị lên, nhiều lần khi mình đã nhớ rồi thì có thể xóa đi khỏi từ điển
2: Từ vựng không nằm trong từ điển và là từ mới mình chưa biết-> Tiến hành dịch và thêm vào từ điển
3: Từ vựng không nằm trong từ điển và mình đã biết, không cần làm gì

Mình sẽ làm tính năng tạm thời offline bằng python. Từ điển được lưu và load bằng file excel.