Xây dựng ngân hàng từ khóa, các thẻ và phân loại giữa chúng

Xây dựng ngân hàng từ khóa, các thẻ và phân loại giữa chúng

Từ bài viết: Phương án thu thập các từ khóa  , nghĩ lại thì ta làm rõ mục đích nghiên cứu về từ khóa.

Trong biển vô tận các từ khóa, ta khó lòng xác định được hết các từ khóa liên quan hoặc đám mây các từ khóa về một lĩnh vực hoặc chủ đề nào đó.

Ta cần phân tích các từ khóa, để tìm ra mối tương quan, liên hệ giữa các từ khóa để tiến hành xác định danh sách các từ khóa vào một lĩnh vực.

Ý tưởng như sau:

Mỗi một từ khóa là một điểm, mỗi một từ khóa cùng xuất hiện ở 1 trang web hoặc 1 tên miền hoặc có sự liên quan thì ta đánh là 1 cung(có thể đánh thêm trọng số, cung là có hướng). Đồ thị hóa toàn bộ thông tin này cho ta một đồ thị có hướng, xác định  được đồ thị này ta có thể tiến hành phân tích tiếp theo

  • Dựa vào số bậc (số cạnh) để xác định được từ khóa cha con..
  • Xác định được miền từ khóa
  • Phân loại từ khóa thuộc các lĩnh vực nào
  • Phân cấp được từ khóa
  • Tìm các từ khóa tương đương
  • Nghiên cứu các vấn đề xung quanh 1 từ khóa