Ngày công nghệ FPT, hội thảo FPT, Smart City

https://techinsight.com.vn/techday2018/