Oracle Cách print in dữ liệu ra console để fix bug

Trong lĩnh vực SQL Developer trên Oracle, ta thường xuyên phải lập trình với function hoặc procedure hoặc đơn giản chạy một script lệnh nào đó. Thỉnh thoảng ta sẽ gặp các bug mà không biết lỗi xử lý ở bước nào. Các nhanh nhất để tìm và fix các bug này là việc ghi log ra console hoặc ghi log vào một bảng nào đó để xem. Mình thì cách đơn giản nhất đó là ghi log ra console.

Rất may trên công cụ Toad for Oracle thì có tính năng DBMS Ouput để ta có thể đọc log mà mình viết bằng câu lệnh DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘text’). Mặc định trên Toad thì tính năng này bị Disable để tối ưu công cụ. Để bật nó lên ta vào thanh menu ở phía dưới màn hình soạn thảo code, chọn đến tab DBMS Ouput và click vào nút màu đỏ phía dưới. Khi tính năng DBMS Ouput được bật ta sẽ thấy cái nút màu đỏ vừa rồi chuyển sang màu xanh lá cây. Tại đây ta có thể chọn thời gian Toad làm mới để lấy log ra, mặc định là 5s một lần.

Dưới đây là câu lệnh ghi log trong SQL:

var_log VARCHAR(100):= 'log'
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('I got here:'||var_log||' is the new value');