Sử dụng Python kết nối CSDL Oracle bằng Anaconda

Anaconda là 1 tool trên Windown giúp học và sử dụng Python được dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ ghi lại các thao tác cài đặt để có thể sử dụng Python kết nối với CSDL Oracle.

  • B1: Chuẩn bị sẵn Anaconda3
  • B2: Cài đặt thư viện cx_oracle làm cầu nối giao tiếp giữa Python và Oracle
    Trong phần quản trị của Anaconda, chọn tab Environments.
    Trong màn hình này chọn All và nhập tìm kiếm cx_oracle
  • B3: Tích chọn vào cv_oracle và ấn Apply. chờ 1 chút để việc cài đặt hoàn tất.
  • B4: Để test, tạo mới một Notebook Jupiter, và nhập thử như sau:
import cx_Oracle
dsn_tns = cx_Oracle.makedsn('192.168.177.xxx' , 1522, 'oracl')
connection = cx_Oracle.Connection('admin','admin',dsn_tns)
ver=connection.version
print('DB version : '+ ver)
cur=connection.cursor()
cur.execute('Select name from v$database')
for result in cur:
    print('DB Name : ' + result[0])
cur.close()
connection.close 

Kết quả hiển thị thành công:

DB version : 11.2.0.4.0
DB Name : ORACL