Config Proxy for YUM of CentOS

Công ty mình mới bắt đầu áp dụng quy tắc mọi máy tính ra Internet đều phải sử dụng proxy. Nói chung không vấn đề gì lắm về việc thiết lập proxy cho máy mình đang sử dụng là Window. Đơn giản nhất là vào mục cài đặt của GoogleChorme tìm Proxy thì cài đặt được luôn cho cả máy tính (cấu hình của Window).

Nhưng tất cả các máy ảo mình đã tạo trước đó thì đều không truy cập được Internet mặc dù mình đã sử dụng các cấu hình NAT… Sau đó nghĩ rằng cũng phải cài đặt Proxy cho nó như máy vật lý thì máy ảo Window thì cài đặt thành công.

Nhưng đối với máy ảo CentOS thì gặp vấn đề. Việc thường xuyên phải sử dụng command line để cài đặt các gói phần mềm thì đều không thể được. Khi thiết lập proxy cho trình duyệt Firefox thì vào được bình thường nhưng các lệnh YUM thì không thể sử dụng để kết nối internet được. Về sau có một anh đội Network nói sơ qua thì mình mới chỉ thiết lập ở Firefox thì YUM không được, phải thiết lập ở sâu trong config mới đảm bảo được.

Như vậy, để truy cập được Internet thông qua Proxy thì phải thực hiện như sau:

Muốn vào Internet bằng trình duyệt

Cấu hình proxy cho trình duyệt, cụ thể ở đây là Firefox. Nói chung cái này cài đặt rất đơn giản và chỉ cần cài đặt ở Firefox.

Muốn sử dụng các câu lệnh cài đặt phần mềm

Muốn sử dụng các câu lệnh cài đặt phần mềm, YUM, cài đặt… thì phải cấu hình bên trong hệ điều hành CentOS.

Đầu tiên là: Enable proxy for yum in configuration file.

Hoặc đội Network sẽ cung cấp tài khoản và địa chỉ Proxy dùng chung hoặc nếu toàn bộ hệ thống sử dụng join domain thì dùng chính tài khoản join domain để thiết lập proxy.

Để xem config hiện tại:

cat /etc/yum.conf

Để sửa config sử dụng:

sudo vi /etc/yum.conf

Cấu hình proxy thì thêm 3 dòng sau:

 proxy=http://hnoproxy01:8080
proxy_username=user_u
proxy_password=pass_u

Using profile proxy (User specific)

Xem config hiện tại:

cat ~/.bash_profile

Chỉnh sửa config:

vi ~/.bash_profile hoặc sudo vi ~/.bash_profile

Thêm 2 dòng sau vào profile:

http_proxy="http://user_u:pass_u@hnoproxy01:8080"
export http_proxy

Alternate way to configure proxy settings for yum command

Xem cấu hình:

cat /etc/environment

Sửa cấu hình:

sudo vi /etc/environment

Thêm các dòng sau vào file cấu hình:

 export http_proxy=http://user_u:pass_u@hnoproxy01:8080
 export https_proxy=http://user_u:pass_u@hnoproxy01:8080
 export ftp_proxy=http://user_u:pass_u@hnoproxy01:8080
 export no_proxy=127.0.0.1,localhost

Thế là xong, thử cập nhật lại các repo:

yum repolist

Hoặc cập nhật luôn hệ điều hành:

sudo yum install update

Một điều lưu ý xương máu mà mình phải trả giá bằng rất nhiều thời gian là ban đầu mình sử dụng tài khoản proxy dùng chung của Network. Trong các config thì tài khoản ngăn cách địa chỉ proxy bằng ký tự @, mà trong mật khẩu chứa @ nên hệ thống hiểu sai. Khi mình sử dụng tài khoản join domain của mình không có ký tự @ thì được.