Quản lý testcase bằng Testlink

Nghe mọi người trong team nói tạo Testcase trên Testlink cho phần mềm mới. Mình đành lên mạng search thì biết được thông tin về phần mềm này.

Testlink là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng PHP được sử dụng cho việc quản lý việc testcase cho một phần mềm hoặc một hệ thống nào đó. Ta có thể cài đặt về host riêng cho tất cả mọi người trong team dùng.

Nó có khá nhiều tính năng:

  • Tạo Project mới
  • Tạo các Tescase
  • Tạo các user
  • Gán các Testcase cho user
  • User có thể test và phản hồi trạng thái
  • Các báo cáo liên quan

Nhìn chung khá là hay ho, chủ yếu để quản lý testcase mà thôi. Không có tính năng test tự động hay gì đó… Hiện tại đã có nhiều phần mềm test tự động nhưng mình nghe Testlink cũng lâu rồi và thấy khá nhiều người sử dụng nó.