Cài đặt Flask và Flask-API trên Window offline

Để cài đặt Flask và Flask-API offline trên Window ta cần dowload đầy đủ các thư viện và cài đặt lần lượt như sau:
(Cách cài đặt Package Office như bài hướng dẫn: Cách cài đặt các package của python trên Window offline)

1: Werkzeug
2: MarkupSafe
3: pytz
4: Babel
5: Jinja2
6: itsdangerous
7: Click
8: Flask
9: Flask-API

Để tải các thành phần trên ta vào địa chỉ: https://pypi.org/ để tìm và tải tại mục: Download files.

Cài đặt: pip27.exe install ThePackageFile-0.0.0.tgz