Nâng cấp và set mặc định Python 3 cho CentOS 7

Mặc định Python được đặt của CentOS 7 là Python 2.7. Để code ML và AI với keras và tensoflow thì cần dùng Python 3 do vậy ta cần cài đặt Python 3 và đặt mặc định lệnh Python là python 3.

Link chi tiết cách cài đặt: https://cloudvedas.com/solved-install-python-3-in-linux-and-set-it-as-default/