Social graph analysis for verification and fill out users’ information

Social graph analysis for verification and fill out users’ information

Dữ liệu mạng xã hội bên cạnh dữ liệu hồ sơ người dùng còn có thêm thông tin về quan hệ của họ với những người khác. Hai nhóm thông tin này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Do vậy, nếu được phân tích đúng chúng có thể được dùng để bổ sung hoặc kiểm tra chéo lẫn nhau. Một trong những khó khăn lớn nhất của việc ứng dụng dữ liệu mạng xã hội trong kinh doanh là dữ liệu hồ sơ người dùng rất thưa và kém chính xác. Bằng việc sử dụng một số thuật toán embedding thông tin về mối quan hệ xã hội và các thuật toán dự đoán, phân lớp khác trên đó, ta có thể kiểm chứng hoặc/và bổ sung thông tin hồ sơ của người dùng để chúng trở nên hoàn thiện và có ý nghĩa kinh doanh hơn.

Mr. Le Minh – Five9 (Vietnam)