Xóa dấu Tiếng Việt

Trong quá trình làm việc với Oracle trên Toad, mình hay lưu các câu lệnh SQL ra file SQL hoặc biên dịch các package, procedure có chứa các đoạn text có dấu Unicode – cụ thể là Tiếng Việt có dấu. Nhưng mình hay thấy sau khi load file SQL lại lên thì toàn bộ dấu Tiếng Việt bị lỗi, tự nó chuyển sang dấu hỏi. Việc này gây cho mình nhiều lúc bực mình vì bị lỗi hết đoạn text không đọc được, có thể do mình chưa config Toad để có thể phù hợp với Tiếng Việt.

Bình thường mình hay xử lý bằng cách làm thủ công bằng tay chuyển các đoạn text có dấu thành Tiếng Việt không dấu hoặc viết bằng Tiếng Anh. Nhưng như thế là không thuận lợi, mình không thích thế.

Tiện thể mình đang có 1 cái webtool bằng .NET tạo ra các tính năng dành riêng cho mình xử lý các công việc thường ngày. Mình liền xây dựng một tính năng nho nhỏ chuyển 1 đoạn text Tiếng Việt có dấu thành đoạn text Tiếng Việt không dấu.
Tính năng này rất đơn giản, chỉ có 2 ô textbox ở chế độ Multiline và một nút bấm. Nút bấm sẽ tiến hành việc xử lý lấy đoạn text ở textbox 1 tiến hành convert thành không dấu và chuyển sang ô textbox 2.

Mình tách thành một hàm riêng để xử lý như sau:

public static string RemoveUnicode(string text)
     {
       string[] arr1 = new string[] { "á", "à", "ả", "ã", "ạ", "â", "ấ", "ầ", "ẩ", "ẫ", "ậ", "ă", "ắ", "ằ", "ẳ", "ẵ", "ặ",
     "đ",
     "é","è","ẻ","ẽ","ẹ","ê","ế","ề","ể","ễ","ệ",
     "í","ì","ỉ","ĩ","ị",
     "ó","ò","ỏ","õ","ọ","ô","ố","ồ","ổ","ỗ","ộ","ơ","ớ","ờ","ở","ỡ","ợ",
     "ú","ù","ủ","ũ","ụ","ư","ứ","ừ","ử","ữ","ự",
     "ý","ỳ","ỷ","ỹ","ỵ",};
       string[] arr2 = new string[] { "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a",
     "d",
     "e","e","e","e","e","e","e","e","e","e","e",
     "i","i","i","i","i",
     "o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o",
     "u","u","u","u","u","u","u","u","u","u","u",
     "y","y","y","y","y",};
       for (int i = 0; i < arr1.Length; i++)
       {
         text = text.Replace(arr1[i], arr2[i]);
         text = text.Replace(arr1[i].ToUpper(), arr2[i].ToUpper());
       }
       return text;
     }

Build lên thế là xong. Mình có thể triển khai ở các ngôn ngữ lập trình khác nhau một cách tương tự.