APEX 5.x Thiết lập mặc định báo cáo trong Interactive Report

Trong quá trình duy trì và phát triển thêm các tính năng báo cáo của công ty sử dụng công cụ Apex, mình cần phải chỉnh sửa một báo cáo sử dụng loại có tên là Interactive Reoport.
Người dùng muốn bổ sung thêm cột dữ liệu mới ẩn bớt cột đi theo nghiệp vụ. Trong phần Page Designer mình đã thêm cột thành công nhưng gặp 2 vấn đề:

  • Không thể nào đặt các cột mới theo đúng vị trí mà mình muốn, mặc dù trong phần Columns đã kéo thả để sắp xếp
  • Không biết cách làm sao để query báo cáo vẫn có nhưng mặc định báo cáo hiển thị không có, khi nào người dùng cần thì dùng tính năng Actions -> Select column để có thể hiển thị.

Để hiển thị mặc định đối với tất cả các người dùng theo một form nhất định như thứ tự các cột cần hiển thị, danh sách các cột ẩn, danh sách các cột hiển thị thì ta dùng cách sau:

B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin
B2: Vào giao diện ứng dụng của người dùng đầu cuối. Trong thanh menu tìm kiếm tùy chỉnh của báo cáo. Click Actions và thực hiện các thay đổi theo báo cáo mình cần hiển thị:

  • Select columns: Sắp xếp, lựa chọn các cột cần hiển thị.
  • Filter: Đặt các điều kiện để lọc dữ liệu
  • Rows per page: Cấu hình số dòng trên 1 trang…

B3: Lưu lại cấu hình mặc định này bằng cách vào Actions -> Save Report.
Mục Save chọn: As Default Report Setting sau đó chọn Apply.

Done. Tất cả các User khi truy cập báo cáo này sẽ được mặc định hiển thị dữ liệu theo cách mà ta đã cài đặt.