Unlock user Workspace Administrator on Apex

Bên mình làm hệ thống báo cáo bằng Apex. Khi muốn tạo hoặc sửa báo cáo phải vào trang quản trị ứng dụng với tài khoản:
DB: XXX
User: ADMIN1
Pass: Abcd1234
Hôm nay vào vì bị lock do nhiều lần nhập sai mật khẩu.

Địa chỉ để vào quản trị ứng dụng là http://111.111.111.111:7778/apex/
Địa chỉ để vào ứng dụng là: http://111.111.111.111:7778/apex/f?p=104:LOGIN:11636406781643:::::

Ứng dụng vẫn vào được bình thường nhưng phần quản trị ứng dụng bị báo lock user.

Các bước để unlock:
B1: Vào CMD gõ lần lượt các lệnh sau:

sqlplus /nolog
connect /as sysdba
alter session set current_schema = APEX_050100;
commit;
UPDATE Apex_050100.Wwv_Flow_Fnd_User

SET Web_Password = 'Abcd1234'

WHERE User_Name = 'ADMIN'

AND Security_Group_Id = 10;

COMMIT; 
begin
wwv_flow_security.g_security_group_id := 10;
wwv_flow_fnd_user_api.UNLOCK_ACCOUNT('ADMIN');
commit;
end;

Nếu cmd không tự ngắt để enter lệnh thì gõ / và nhấn Enter.

B2: Sửa trên ứng dụng

Địa chỉ quản trị Workspace: http://111.111.111.111:7778/apex/f?p=4550:10:13666886988498::NO:::
Đăng nhập với tài khoản: ADMIN / Abcd1234

Bấm vào Manage Workspaces.
Chọn Manage Developers and Users trong mục Workspace Actions
Chọn User cần Unlock, ở đây là ADMIN1
Tìm đến mục Account Availability. Chọn Unlocked.

Thế là xong, chỉ cần vào lại trang quản trị ứng dụng và nhập thông tin cũ là được.